Στόχοι

 

Αυτό το έργο έχει δύο στόχους: Αφενός, να  κατανοήσει και να ελέγξει το φαινόμενο της αφαιρετικής και κατευθυνόμενης από το πλάσμα νανοοργάνωσης, και αφετέρου να δείξει εφαρμογές αυτής σε αναδυόμενα πεδία. Οι στόχοι που αφορούν την κατανόηση και τον έλεγχο του φαινομένου είναι:

  • Υλοποίηση μιας νέας  πηγής υψηλής πυκνότητας πλάσματος που να ενσωματώνει ελεγχόμενη ροή  εναπόθεσης παρεμποδιστών εγχάραξης, που θα δρούν ως πυρήνες για την αφαιρετική και κατευθυνόμενη από το πλάσμα νανοοργάνωση
  • Επίδειξη κατασκευής νανοδομών 0, και 1 διάστασης (νανοτελείες, νανοκίονες), καθώς και ιεραρχικών νανοδομών χρησιμοποιώντας κατευθυνόμενη από το πλάσμα νανοοργάνωση
  • Επίδειξη κατασκευής νανοκιόνων με ελεγχόμενες διαστάσεις σε οργανικά και ανόργανα υποστρώματα χρησιμοποιώντας αυτοργάνωση νανοσφαιρών και εγχάραξη με πλάσμα
  • Μαθηματικός χαρακτηρισμός νανοδομημένων επιφανειών με πλάσμα δίνοντας έμφαση στο βαθμό της τάξεως, χρησιμοποιώντας νέες συναρτήσεις συσχέτισης
  • Απόδειξη της αναπαραγωγισιμότητας, επαναληψιμότητας και του χαμηλού κόστους της αφαιρετικής και κατευθυνόμενης από το πλάσμα νανοοργάνωσης

 Παρά το γεγονός ότι ο προϋπολογισμός και το χρονοδιάγραμμα του έργου δεν επιτρέπουν διεξοδική έρευνα για πολλές εφαρμογές, ο κύριος ερευνητής εκτιμά ότι η επίδειξη εφαρμογών στις επιστήμες της ζωής και στην ενέργεια είναι σημαντική και εφικτή. Η ομάδα ως εκ τούτου, περιλαμβάνει δύο εμπειρογνώμονες σε βιολογικές επιστήμες και τέσσερεις σε ηλεκτρονικές νανοδιατάξεις. Οι στόχοι των εφαρμογών είναι

  • Σχεδιάζουμε να δημιουργήσουμε νανοδομημένες επιφάνειες που θα δεσμεύουν βιομόρια και κύτταρα, και να ενσωματώσουμε τις επιφάνειες αυτές σε αυτόνομα μικρορευστονικά συστήματα για διαγνωστικές και αναλυτικές εφαρμογές, όπως ο διαχωρισμός σπάνιων (χαμηλής συγκέντρωσης) βιομορίων και κυττάρων.
  • Επιδιώκουμε την βελτίωση της απόδοσης των ηλιακών φωτοβολταϊκών κυψελών με ενσωματωμένους νανοκίονες: Συγκεκριμένα στοχεύουμε την κατασκευή νανοκιόνων σε μονοκρυσταλλικό Si και βιομηχανικό πυρίτιο που χρησιμοποιείται για τα φωτοβολταϊκά, όπως λεπτό υμένιο άμορφου-μικροκρυσταλλικού Si. Επίσης στοχεύουμε την κατασκευή νανοκιόνων σε οργανικό φωτοβολταϊκό.