Μεθοδολογία


Το έργο χωρίζεται στις παρακάτω ενότητες εργασίας

 

Ε.Ε.1 Κατανόηση και Έλεγχος της αφαιρετικής και επαγόμενης από το πλάσμα νανοοργάνωσης

       Υ.Ε.1.1: Κατασκευή πηγής πλάσματος με ελεγχόμενη ροή παρεμποδιστών

       Υ.Ε.1.2 Κατασκευή νανοδομών με ελεγχόμενο σχήμα και διαστάσεις

       Υ.Ε.1.3: Περιγραφή της νανομορφολογίας

Ε.Ε 2 Εφαρμογές του Νανο-Εργοστασίου πλάσματος σε επιστήμες Ζωής

       ΥΕ2.1: Αυτόνομο μικροσύστημα διαχωρισμού βιομορίων

       ΥΕ2.2: Πρόσδεση και ανάπτυξη κυττάρων σε νανοδομημένες από το πλάσμα επιφάνειες

       ΥΕ2.3: Αυτόνομο μικροσύστημα διαχωρισμού κυττάρων

Ε.Ε.3 Εφαρμογές του Νανο-Εργοστασίου πλάσματος στην Ενέργεια

       ΥΕ3.1: Κατασκευή Νανοκιόνων σε πυρίτιο για χρήση σε φωτοβολταϊκά πυριτίου

       ΥΕ3.2: Νανοδομημένα οργανικά φωτοβολταϊκά

Ε.Ε.4 Διαχείριση του έργου και διάχυση αποτελεσμάτων